info@winstinzicht.nl  |   +31 40 240 7227

Algemene voorwaarden Novantuno Advies / Winstinzicht

Versie: april 2022

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Novantuno: de eenmanszaak Novantuno Advies ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 74772260, gevestigd te Eindhoven en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M.F.A. den Ouden, werkzaam onder de in Artikel 1 lid 2 vermelde handelsnamen;
 2. Handelsnamen: Novantuno Advies, Winstinzicht, Winstinzicht Winstadvies en Winstinzicht Administratie & Advies;
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Novantuno opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
 4. Opdracht c.q. Overeenkomst: Iedere afspraak tussen Opdrachtgever en Novantuno tot het verrichten van Werkzaamheden door Novantuno ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging, hierbij worden de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
 5. Werkzaamheden: het verrichten van diensten ten behoeve van cliënten van administratieve, organisatorische, bedrijfseconomische, financiële, fiscale en juridische aard, een en ander in de ruimste zin van het woord, doch in ieder geval omvattend de Werkzaamheden zoals die zijn vermeld in de overeenkomst;
 6. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Novantuno ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst/Opdracht door Novantuno vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat of (on)stoffelijke dragers.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Novantuno, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voor Novantuno voortvloeiende en/of daarmee samenhangende Overeenkomsten, alsmede gedane aanbiedingen en/of offertes alsmede op de uitvoering van de Werkzaamheden.
 2. Voor zover voor Novantuno gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de Overeenkomst. De Opdrachtgever verklaard de daaruit voor Novantuno voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Novantuno uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 5. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 6. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wanneer Novantuno in het kader van de uitvoering van de Opdracht persoonsgegevens verwerkt, doet zij dat conform de vereisten, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De voorwaarden waaronder Novantuno persoonsgegevens verwerkt, zijn vastgelegd in de Privacyverklaring van Novantuno. De privacyverklaring is gepubliceerd op de website.

Artikel 4 Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Novantuno retour is ontvangen en is ondertekend.
 2. Een Overeenkomst kan zowel met een schriftelijke ondertekening (met een pen) als met een digitale ondertekening (d.m.v. een digitale handtekening) worden ondertekend.
 3. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Novantuno op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.
 4. De Overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Novantuno verstrekte informatie.
 5. Het staat de partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met alle middelen rechtens te bewijzen.
 6. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 7. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Artikel 5 Gegevens te verstrekken door opdrachtgever

 1. Novantuno is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever alle door Novantuno verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Novantuno gewenst, heeft verstrekt
 2. Opdrachtgever is gehouden Novantuno onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Novantuno verstrekte gegevens en informatie.
 4. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Novantuno ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 5. Indien (medewerkers van) Novantuno op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Novantuno op diens verzoek wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Novantuno noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en internetfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en
  viruscontrole procedures. Novantuno zal ter beschikking gestelde viruscontrole procedures toepassen wanneer Novantuno van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Novantuno heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de voorwaarden uit dit artikel heeft voldaan.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht

 1. Novantuno zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Novantuno kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. Indien Novantuno uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
 3. Novantuno heeft het recht Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door derden, of bij de uitvoering van de Werkzaamheden gebruik te maken van andere deskundigen.
 4. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Novantuno overeenstemming te hebben bereikt. Indien Novantuno voor de uitvoering van Werkzaamheden derden inschakelt of in moet schakelen worden de kosten van deze derden aan Opdrachtgever doorbelast waarbij Novantuno een opslag van 10% kan hanteren.
 5. Indien tijdens de Opdracht, Werkzaamheden zijn verricht welke niet vallen onder de Werkzaamheden zoals overeengekomen in de Opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Novantuno het vermoeden ontleend dat deze Werkzaamheden in incidentele Opdracht van Opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van Opdrachtgever en Novantuno.
 6. Novantuno houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Novantuno.
 7. Opdrachtgever is ermee bekend dat Novantuno onder meer, doch niet uitsluitend:
  1. Op grond van geldende wet- en (beroeps)regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en (beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
  2. Op grond van geldende wet- en (beroeps)regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
  3. Krachtens geldende wet- en beroepsregelgeving verplicht is om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever en/of cliënt te doen.
 8. Novantuno sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Novantuno aan de voor hem geldende wet- en (beroeps-) regelgeving.
 9. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
 10. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Novantuno de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Novantuno bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Novantuno, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
 2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Novantuno is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 8.3.
 3. Bij overtreding van de in lid 1 en/of 2 van dit artikel opgenomen bepalingen is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Novantuno ter hoogte van € 25.000, onverminderd het (wettelijke) recht van Novantuno om een schadevergoeding te eisen en onverminderd het recht van Novantuno op nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Novantuno is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Novantuno een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet melding ongebruikelijke transacties en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever Novantuno van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen of buiten de organisatie van Novantuno, voor zover Novantuno zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
 2. Novantuno is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Novantuno is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Novantuno openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Werkzaamheden van Novantuno, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

Artikel 9 Tarieven

 1. De vergoeding aan Novantuno is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht en wordt berekend an de hand van de gebruikelijke tarieven van Novantuno en is verschuldigd naar mate door Novantuno Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 2. Naast de vergoeding worden de door Novantuno eventueel gemaakte onkosten en de declaraties van door Novantuno ingeschakelde derden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht met een toeslag van 10%.
 3. Voor administratieve en fiscale werkzaamheden is het mogelijk om een abonnement overeen te komen met Novantuno. In dat geval worden er prijsafspraken gemaakt en wordt het abonnement maandelijks op de éérste dag van de maand gefactureerd. Voor eventueel meewerk gelden dan de gebruikelijke tarieven en meerwerk wordt apart gefactureerd.
 4. Novantuno is gerechtigd de tarieven jaarlijks te verhogen met minimaal de procentuele stijging van het consumentenprijsindexcijfer (CPI alle huishoudens) welke wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mocht er hyperinflatie optreden in een land, kan Novantuno besluiten om de indexering vaker toe te passen dan 1x per jaar.

Artikel 10 Betaling

 1. Facturen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro (€) te worden voldaan door overmaking op het bankrekeningnummer van Novantuno binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Naast betaling door overmaking op onze bankrekening kan de factuur ook worden voldaan via een automatische incasso (indien overeengekomen) of via een online betaalmethode zoals iDeal.
 2. Indien de betaling niet binnen de hierboven vermelde termijn door Novantuno is ontvangen op haar bankrekeningnummer is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een verzuimrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.
 3. Indien bij betaling via automatische incasso de incasso mislukt door een niet toereikend saldo of een stornering door de Opdrachtgever is Novantuno gemachtigd om de extra kosten die zij moet maken voor deze mislukte betaling extra in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.
 4. Alle kosten, zowel gerechtelijke- als de buitengerechtelijke kosten, die Novantuno heeft in verband met de incasso van een vordering op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever, deze worden berekend conform de Wet Incasso Kosten (WIK) en bedragen minimaal € 40 euro.
 5. Novantuno behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Novantuno aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Novantuno gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 6. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
 7. Onverminderd iedere mededeling door de Opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door Opdrachtgever, zullen betalingen van de Opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op Novantuno openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door Opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van Novantuno.

Artikel 11 Reclames

 1. Een reclame met betrekking tot verrichte Werkzaamheden of het factuurbedrag dient binnen dertig (30) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen dertig (30) dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Novantuno kenbaar worden gemaakt.
 2. Een reclame met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of andere geleverde diensten van Novantuno te weigeren waarop de reclame geen betrekking heeft.
 3. Novantuno deelt Opdrachtgever binnen dertig (30) dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoet gekomen. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde vergoeding.
 4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.


Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Novantuno is ten aanzien van de Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de Werkzaamheden voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Werkzaamheden op mag worden vertrouwd. Novantuno is echter niet aansprakelijk voor:
  1. Bij Opdrachtgever of derde ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens en/of informatie door Opdrachtgever aan Novantuno of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;
  2. Bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Novantuno ingeschakelde derden, ook indien deze werkzaam zijn bij een met Novantuno verbonden organisatie;
  3. Bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.
 2. De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Novantuno gelden niet voor zover de schade is van opzet of grove schuld van Novantuno.
 3. De aansprakelijkheid van Novantuno voor een tekortkoming in de uitvoering van de Werkzaamheden alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot éénmaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in Artikel 9 als vergoeding (exclusief omzetbelasting) aan Novantuno heeft betaald ter zake van de Werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van de betreffende Werkzaamheden in de periode waarin de schade is ontstaan.
 4. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twee (2) maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Novantuno te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 5. Opdrachtgever is gehouden Novantuno schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de Werkzaamheden van Novantuno ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Novantuno.
 6. Novantuno heeft het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken en te herstellen.
 7. Novantuno is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Novantuno of derden.
 8. Opdrachtgever en Novantuno zijn ten aanzien van elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Novantuno zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Novantuno ontvangen e-mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden e-mail bepalend.

Artikel 13 Overmacht

 1. Indien Novantuno haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Novantuno in staat is haar verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat Novantuno gehouden is tot vergoeding van enige schade, op enigerlei wijze verband houdend met die opzegging.

Artikel 14 Opzegging van overeenkomst

 1. Opdrachtgever en Novantuno kunnen te allen tijde een Opdracht (in geval van gewichtige redenen ook tussentijds) schriftelijk opzeggen met in achtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste één (1) maand.
 2. Met uitzondering op de bij Artikel 14 lid 1 vermelde opzegtermijn geldt voor dienstverlening op het gebied van Salarisadministratie een opzegtermijn van drie (3) maanden.
 3. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden door middel van een schrijven gericht aan de andere partij.
 4. Indien en voor zover Novantuno de Opdracht beëindigt, is zij gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de beëindiging.
 5. De Overeenkomst mag door ieder der partijen schriftelijk (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden binnen een redelijke termijn te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
 6. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Novantuno recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Novantuno zijn toe te rekenen.
 7. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Novantuno, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Novantuno bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Novantuno behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar verrichte en te verrichten Werkzaamheden, waarna aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte Werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de Werkzaamheden voor Novantuno extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 8. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 15 Onafhankelijkheid

 1. Novantuno heeft zich te houden aan de relevante onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om Novantuno in staat te stellen zich aan de betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever verplicht Novantuno tijdig, juist en volledig te informeren omtrent de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van Opdrachtgever, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Novantuno is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden alle geschillen verband houdende met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Novantuno uitsluitend beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement Eindhoven.
 3. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden gaat boven vertalingen ervan.

Artikel 17 Vindplaats en wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Novantuno verstrekt deze algemene voorwaarden in een .pdf bestand bij het aangaan van een Overeenkomst en zijn ten alle tijden terug te vinden op onze website.
 2. Novantuno is gerechtigd de algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen. De nieuwste versie vervangt de oude versie wat inhoudt dat steeds de nieuwste versie van de algemene voorwaarden lijdend is.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op maandag 11 april 2022. 

© Copyright 2024 | Website door Companyfuel